Uredništvo portala „Bosanska misao“ otvoreno je za saradnju sa svim zainteresiranim autorima. Pozivamo novinare, književnike, komunikologe, politologe, filozofe, analitičare i druge zainteresirane profesionalce, kao i korisnike portala, da se jave sa svojim idejama ili gotovim pričama na e-mail adresu bosanskamisao@gmail.com

Na portalu „Bosanska misao“ možete objavljivati sve novinarske žanrove: vijesti i narativne priče, komentare, analize i intervjue koji su u skladu sa dolje navedenim idejnim smjernicama poratal

Napomena: Postavljanje idejnih, žanrovskih, jezičko-stilskih i žanrovskih standarda, nipošto ne podrazumijeva rigoroznu kontrolu misli i načina izražavanja autora. Takav postupak bi bio i apsurdan i u duhu upravo onih ideoloških paradigmi suprotnih vrijednostima za koje se zalažemo.

Idejni standardi i smjernice za autore tekstova:

 • Portal „Bosanska misao“ zagovara zapadne evropske vrijednosti kao što su građanska država, vladavina prava, sekularna država.
 • Portal „Bosanska misao“ radit će na razvijanju, misaonom i iskustvenom etabliranju bošnjačke nacije i bosanskohercegovačke države. To znači da će autori portala kroz svoje tekstove doprinositi razumijevanju važnosti artikuliranja bošnjačke nacije i bosanskoherecegovačkog kulturno-civilizacijskog identiteta.
 • Autori tekstova na portalu „Bosanska misao“ kritički će se odnositi prema historijskom nasljeđu. Promocija kulturnog i historijskog nasljeđa temeljit će se na činjenicama, a ne na stereotipima i / ili mitovima.
 • U svojom tekstovima autori portala „Bosanska misao“ promovirat će, u granicama činjeničnog utemljenja, i srednjovjekovno i islamsko-orijentalno nasljeđe Bošnjaka.
 • Autori portala „Bosanska misao“ promovirat će interkulturalizam – dijalog i saradnju među različitim narodima i kulturama u Bosni i Hercegovini.
 • Autori portala „Bosanska misao“ ni u kom slučaju neće negirati potpisane državne dokumente, propise, zakone, presude.
 • Na portalu „Bosanska misao“ otvaramo prostor i za kritički odnos prema ključnim bošnjačkim institucijama i ličnostima.
 • Portal „Bosanska misao“ aktivno će sarađivati sa ostalim medijima (klasičnim i mrežnim medijima, kao i profilima za publiciranje novinarskih sadržaja na digitalnim platformama poput društvenih mreža).
 • Portal „Bosanska misao“ sarađivat će sa akademskom zajednicom, ali zadržava pravo i argumentiranog kritiziranja akademske zajednice i njenih članova.
 • Na portalu „Bosanska misao“ promovitar ćemo, u granicama činjeničnog utemeljenja, kvalitetne kulturne i umjetničke pojave (ličnosti i događaje) u bosanskohercegovačkom društvu.

Žanrovske smjernice:

 1. Vijesti

Ukoliko je sadržaj koji autor šalje napisan u formi vijesti, on mora ispuniti sljedeće standarde, a uredništvo zadržava pravo da isti ispravi prema sljedećim uputama:

 • Lid teksta neće sadržavati više od 35 riječi, a kada god je to moguće bit će korišten potpuni lid (lid u kojem se odgovara na svih pet novinarskih pitanja – ko, šta, kada, gdje, kako i zašto)
 • Osim lida, vijest može sadržati još dva pasusa sa po tri do četiri rečenice dodatnih informacija.
 • Vijesti se pišu u formi obrnute piramide (od najvažnijih ka manje važnim informacijama)
 • Uz vijesti se obavezno dostavljaju fotografije
 • U vijestima moraju biti dostupna najmanje tri izvora informacija
 • Autorima se savjetuju da, kada god je to moguće, izbjegavaju korištenje anonimnih izvora informacija
 1. Fičeri ili narativni žanrovi

2.1. Trend priče edukativnog karaktera:

Ukoliko autor odluči da opiše neku pojavu koja je aktuelna u bosanskohercegovačkom društvu koristeći se različitim izvorima podataka i obrađujući različite aspekte pojave, to može uraditi na sljedeći način:

 • Dužina teksta ne smije prelaziti tri kartice teksta
 • Lid u trend priči može biti narativnog karaktera ili kombinacija književno-novinarskog diskursa
 • U trend priči autor će koristiti najmanje pet izvora informacija
 • Uredništvo zadržava pravo da priču oblikuje prema standardima novinarske profesije

2.2. Profil

Ukoliko autor odluči da portretira neku instituciju, pojedinca, mjesto – to će uraditi u tekstu dužine jedne i pol kartice teksta

 • Lid za lični profil može biti narativnog karaktera ili kombinacija književno-narativnog karaktera
 • Za lični profil obavezno je dostaviti fotografiju portretirane osobe, institucije ili mjesta
 • Uredništvo zadržava pravo da priču oblikuje prema standardima novinarske profesije

2.3. Intervju

Ukoliko autor odluči da redakciji portala „Bosanska misao“ dostavi intervju, isti mora zadovoljavati sljedeće žanrovske karakteristike:

 • Prvi pasus ili dva sadržavat će ključne informacije o osobi koja se intervjuira, te argumente o relevantnosti osobe za intervjuisanje
 • Maksimalan broj pitanja je deset
 • Autori dostavljaju fotografiju intervjuirane osobe

2.4. Komentar ili analiza

Ukoliko autor odluči redakciji portala poslati vlastiti komentar ili analizu neke društvene pojave, to će uraditi na sljedeći način:

 • Komentar ili analiza moraju biti utemeljeni na argumentima i činjenicama
 • Dužina komentara ili analize neće prelaziti dvije kartice teksta
 • Komentari ili analize ne smiju sadržavati govor mržnje, stereotipe, predrasude, niti diskriminirati bilo koju grupu ili pojedinca u društvu

Format:

 • Autor uredništvu tekst šalje u Word formatu, font: Times New Roman, veličina: 12, prored 1.5, poravnanje: Justify, bez uvlačenja prvog paragrafa razmacima ili tabovima
 • Autori predlažu opremu teksta: nadnaslov (do pet riječi), naslov (najviše sedam riječi) i podnaslove (najviše sedam riječi)
 • Uz tekst, ukoliko je moguće, autori dostavljaju i fotografije ili video materijale za priču
 • Za dodatna pojašnjenja koriste se endnote (maksimalno deset endnota)
 • Autori će koristiti linkove koji će čitaoce uputiti na sadržaje na internetu koji daju dodatna pojašnjenja o sadržaju koji je linkovan
 • Autor koji se prvi put javljaju, uz tekst treba da pošalje kratku biografiju (do 300 riječi) i fotografiju,
 • Uz tekst također treba dostaviti listu relevantnih izvora/publikacija/organizacija koji će poslužiti kao dodatni izvor informacija o temi teksta
 • Za pisanje tekstova na bosanskom jeziku autori će poštovati pravopisna pravila propisana Pravopisom bosanskoga jezika, autora Senahida Halilovića. U slučaju da autori pišu na srpskome/hrvatskome jeziku poštovat će pravopisna pravila navedenih jezika

Etička pravila:

 • Autori tekstova ne smiju ni na koji način vrijeđati pojedince, institucije, države, entitete, grupe
 • Nijedna osoba na portalu neće biti proglašena „ratnim zločincem“ bez pravosnažne sudske presude
 • Autori tekstova neće otkrivati identitet maloljetnih osoba niti će objavljivati fotografije istih
 • Na portalu neće biti objavljivane fotografije koje narušavaju dostojanstvo pojedinaca
 • Autori tekstova svoje mišljenje mogu izraziti u žanrovima kao što su komentar ili analiza, ali ono mora biti potkrijepljeno argumentima

Uredništvo portala „Bosanska misao“ zadržava pravo da tekstove koje šalju autori modifikuje prema gore navedenim smjernicama o čemu će autori biti blagovremeno obaviješteni.  Autori čiji radovi budu objavljeni na na web portalu „Bosanska misao“ obavezuju se da te radove ne objavljuju u drugim medijima bez prethodne najave i pismene dozvole uredništva portala. Svi tekstovi koji su naknadno objavljeni u drugim medijima i publikacijama, nakon odobrenja uredništva, trebaju sadržavati informaciju da je tekst prvobitno objavljen na portalu „Bosanska misao“, kao i link na portal i tekst.